40 Basic Health Units (BHU) & Address In District Bhakkar Punjab Pakistan

 1. Basic Health Unit, Chak 9/TDA, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0333-8900221, Email: [email protected]

 2. Basic Health Unit, Hassan Shah, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0300-5795859, Email: [email protected]

 3. Basic Health Unit, Punj Girain, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0344-4640736, Email: [email protected]

 4. Basic Health Unit, Barranga, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0345-3012645, Email: [email protected]

 5. Basic Health Unit, Jhamat Shumali, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0301-7950110, Email: [email protected]

 6. Basic Health Unit, Barkat Wala, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 03341477846, Email: [email protected]

 7. Basic Health Unit, Dagar Qureshi, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0333-7354400, Email: [email protected]

 8. Basic Health Unit, Kohawar Kalan, Darya Khan, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Darya Khan
  Contact: 0334-7602311, Email: [email protected]

 9. Basic Health Unit, Chak 63/DB, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0301-7954917, Email: [email protected]

 10. Basic Health Unit, Shaheedan, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0301-7956140, Email: [email protected]

 11. Basic Health Unit, Noora, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0302-3956190, Email: [email protected]

 12. Basic Health Unit, Fazil, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0300-7789235, Email: [email protected]

 13. Basic Health Unit, Jahan Wala, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0336-7489307, Email: [email protected]

 14. Basic Health Unit, Hassan Wala, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0345-8654129, Email: [email protected]

 15. Basic Health Unit, Saeed Wala, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0333-5465354, Email: [email protected]

 16. Basic Health Unit, Dagar Noon, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0332-7892277, Email: [email protected]

 17. Basic Health Unit, Maibal, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0304-1393266, Email: [email protected]

 18. Basic Health Unit, Basti Mai Roshan, Kallurkot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Kallurkot
  Contact: 0340-9082032, Email: [email protected]

 19. Basic Health Unit, Mahni, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 0346-7574508, Email: [email protected]

 20. Basic Health Unit, Gohar Wala, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 0333-8552322, Email: [email protected]

 21. Basic Health Unit, Karlu Wala, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 03497840784, Email: [email protected]

 22. Basic Health Unit, Litten, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 0314-6911648, Email: [email protected]

 23. Basic Health Unit, Dagar kotli, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 03347609707, Email: [email protected]

 24. Basic health Unit, Chak 73/ML, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 0306-4043658, Email: [email protected]

 25. Basic Health Unit, Chak 67/ML, Mankera, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Mankera
  Contact: 03214155812, Email: [email protected]

 26. Basic Health Unit, Mullan wali, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0344-4631684, Email: [email protected]

 27. Basic Health Unit, Sial, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0306-4944435, Email: [email protected]

 28. Basic Health Unit, Yousuf Shah, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0332-7643681, Email: [email protected]

 29. Basic Health Unit, Daggar Rehtas, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0334-5277748, Email: [email protected]

 30. Basic Health Unit, Kachi Shahani, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0331-5736263, Email: [email protected]

 31. Basic Health Unit, Mahne wala, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 03015211009, Email: [email protected]

 32. Basic Health Unit, Khansar, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0334-7355470, Email: [email protected]

 33. Basic Health Unit, Sarai Mohajir, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0336-7846317, Email: [email protected]

 34. Basic Health Unit, Notak, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0334-7611892, Email: [email protected]

 35. Basic Health Unit, Chak 47/TDA, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0334-7355470, Email: [email protected]

 36. Basic Health Unit, Muslim Kot, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0347-7270798, Email: [email protected]

 37. Basic Health Unit, Bharmi Nawab, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0337-7650025, Email: [email protected]

 38. Basic Health Unit, Pir Ashab, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 03417236837, Email: [email protected]

 39. Basic Health Unit, Kotla Jam, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0337073072, Email: [email protected]

 40. Basic Health Unit, Chuni Shumali, Bhakkar

  Division: Sargodha, District: Bhakkar, Tehsil: Bhakkar
  Contact: 0333-8895657, Email: [email protected]

Scroll to Top