19 Rural Health Centers (RHC) In District Rahim Yar Khan Punjab Pakistan

 1. Rural Health Center Sanjarpur, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A, Email: [email protected]

 2. Rural Health Center Nawazabad, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: 0306-2953075

 3. Rural Health Center Jamal Din Wali, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: 068-5672030, Email: [email protected]

 4. Rural Health Center Chak No. 173/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: 0300-9672595

 5. Rural Health Center Ahmad Pur Lamma, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: 0300-3115540

 6. Rural Health Center Pacca Larran, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 7. Rural Health Center Trinda Muhammad Pannah, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 8. Rural Health Center Khan Bella, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: 068-5580031

 9. Rural Health Center Feroza, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: 068-5581052, Email: [email protected]

 10. Rural Health Center Allahabad, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: 068-5584488

 11. Rural Health Center Sehja, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: 068-9230120, Email: [email protected]

 12. Rural Health Center Zahirpeer, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: 0300-9676693

 13. Rural Health Center Nawan Kot, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: 0300-3311805, Email: [email protected]

 14. Rural Health Center Bagho Bahar, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: 0300-6706250

 15. Rural Health Center Rajan Pur Kalan, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 16. Rural Health Center Mian Wali Qureshian, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A, Email: [email protected]

 17. Rural Health Center Kot Samaba, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: 03063398271

 18. Rural Health Center Tarinda Saway Khan, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: 0300-9674504, Email: [email protected]

 19. Rural Health Center Manthar Bangla, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: 068-58774025, Email: [email protected]

Scroll to Top