104 Basic Health Units (BHU) In District Rahim Yar Khan Punjab Pakistan

 1. Basic Health Unit, Zamin Shah, Liaquatpur, Rahimyarkhan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 2. Basic Health Unit, Kot Sanjar Khan, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 3. Basic Health Unit, Chak No. 39/NP, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 4. Basic Health Unit, Kot Sabzal, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 5. Basic Health Unit, Chak No. 206/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 6. Basic Health Unit, Chak No. 264/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 7. Basic Health Unit, Bindoor Abbasian, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 8. Basic Health Unit, Begar Garhi, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 9. Basic Health Unit Basti Sabzal Khan, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 10. Basic Health Unit, Chak No.255/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 11. Basic Health Unit, Chak No. 186/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 12. Basic Health Unit, Chak No. 158/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 13. Basic Health Unit, Chak No. 148/P, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 14. Basic Health Unit, Chak No. 26/NP, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 15. Basic Health Unit, Rooti Sharif, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 16. Basic Health Unit, Basti Abdul Karim, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 17. Basic Health Unit, Saadi Sultan, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 18. Basic Health Unit, Muhammad Nawaz Wasa, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 19. Basic Health Unit, 5/NP, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 20. Basic Health Unit, Chowk Sawaytra, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 21. Basic Health Unit, Basti Sadiq, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 22. Basic Health Unit, Meeray Shah, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 23. Basic Health Unit, Machka, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 24. Basic Health Unit, G.K.M. Jhak, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 25. Basic Health Unit, Bhong, Sadiqabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Sadiqabad
  Contact: N/A

 26. Basic Health Unit, Kanjki Wala, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 27. Basic Health Unit, Dera Faridi, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 28. Basic Health Unit, Jhok Gulab Shah, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 29. Basic Health Unit, Shahbaz Pur Shariqi, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 30. Basic Health Unit, Dashti, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 31. Basic Health Unit, Chak No. 147/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 32. Basic Health Unit, Chak No. 45/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 33. Basic Health Unit, Chak No. 150/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 34. Basic Health Unit, Chak No. 87/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 35. Basic Health Unit, Chak No. 186/7R, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 36. Basic Health Unit, Chak No. 42/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 37. Basic Health Unit, Chak No. 225/A (Head Farid), Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 38. Basic Health Unit, Chak No. 79/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 39. Basic Health Unit, Chak No. 25/A, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 40. Basic Health Unit, Muhammad Daha, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 41. Basic Health Unit, Jan Pur, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 42. Basic Health Unit, 1/A- Doshakha, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 43. Basic Health Unit, Said Pur, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 44. Basic Health Unit, Zafar Abad, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 45. Basic Health Unit, Allah Jiwaya Lar, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 46. Basic Health Unit Unran, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 47. Basic Health Unit, Haroon Abad, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 48. Basic Health Unit, Havail Gharib Shah, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 49. Basic Health Unit, Arif Balouch, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 50. Basic Health Unit, Goth Mahi, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 51. Basic Health Unit, Amin Abad, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 52. Basic Health Unit Kandani, Liaqatpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Liaqatpur
  Contact: N/A

 53. Basic Health Unit, Langi War, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 54. Basic Health Unit, Qadir Pur, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 55. Basic Health Unit, Kotla Pathan, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 56. Basic Health Unit, Thakal Arain, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 57. Basic Health Unit, Malik Pur, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 58. Basic Health Unit, Ghazi Pur, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 59. Basic Health Unit, Chachran Sharif, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 60. Basic Health Unit, Ghous Pur, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 61. Basic Health Unit, Muslim Town, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 62. Basic Health Unit, Chak No. 1/P, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 63. Basic Health Unit, Ghari Ikhtiar Khan, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 64. Basic Health Unit, Gehna Lar, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 65. Basic Health Unit, Din Pur Sharif, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 66. Basic Health Unit, Chak No. 112/NP, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 67. Basic Health Unit, Latki, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 68. Basic Health Unit, Chak No. 94/NP, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 69. Basic Health Unit, Chak No. 7/P, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 70. Basic Health Unit, Mud Bhoora, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 71. Basic Health Unit, Mari Allah Bachaya, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 72. Basic Health Unit, Chak No. 45/P, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 73. Basic Health Unit, Bangla Bhatta Sheikha, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 74. Basic Health Unit, Chak No. 131/IL, Khanpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Khanpur
  Contact: N/A

 75. Basic Health Unit,Tibbi Gul Muhammad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 76. Basic Health Unit, Chak Abbas, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 77. Basic Health Unit, Kot Karam Khan, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 78. Basic Health Unit, Murtazabad, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 79. Basic Health Unit, Fateh Pur Punjabian, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 80. Basic Health Unit, Kot Haq Nawaz, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 81. Basic Health Unit, Badli Sharif, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 82. Basic Health Unit, Abadpur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 83. Basic Health Unit, Adam Wali, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 84. Basic Health Unit Chak No. 55-NP, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 85. Basic Health Unit, Rukan Pur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 86. Basic Health Unit, Main Wali Sheikhan, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 87. Basic Health Unit, Adam Arrain, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 88. Basic Health Unit Ehsan Pur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 89. Basic Health Unit, Haji Pur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 90. Basic Health Unit, Chak No. 116-P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 91. Basic Health Unit, Chak No. 125-P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 92. Basic Health Unit, Chak No. 92-P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 93. Basic Health Unit Chak No. 137-P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 94. Basic Health Unit, Chak No. 107-P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 95. Basic Health Unit, Gulmerg, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 96. Basic Health Unit, Kacha, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 97. Basic Health Unit, Basti Rais G Rasool, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 98. Basic Health Unit, Wachhani, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 99. Basic Health Unit, Chak No. 100/P, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 100. Basic Health Unit Bismillah Pur, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 101. Basic Health Unit, Gulshan Dara, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 102. Basic Health Unit, Khair Pur Khadali, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: N/A

 103. Basic Health Unit, Bahishti, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: 0342710820

 104. Basic Health Unit, Sonak, Rahim Yar Khan

  Division: Bahawalpur, District: Rahim Yar Khan, Tehsil: Rahim Yar Khan
  Contact: 0333745639

Leave a Comment

Scroll to Top